0049 (0)170 218 8187 info@eifel-immo-deutschland.de

Disclaimer

Uw Nederlandse adviseur in Duitsland met 30 jaar ervaring.

(Gebruiks) voorwaarden – disclaimer – privacy – geldend recht en bevoegdheid van de rechtbanken.

Door zich toegang te verschaffen tot de website van Eifel Immo Deutschland en andere webtoepassingen, verklaart de bezoeker dat hij kennis heeft genomen van de hierna vermelde informatie, verklaart hij zich akkoord met de onderstaande (gebruiks) voorwaarden en geeft hij aan Eifel Immo Deutschland de toelating om de door hem meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken zoals hieronder bepaald.

Indien U niet kunt instemmen met de inhoud van deze website, of als U het niet eens bent met deze gebruiksvoorwaarden, bestaat uw enige verhaalsrecht erin deze website niet meer te gebruiken.

Advies en bemiddelinskosten bij aan- en verkoop onroerend goed.

Tenzij anders schriftelijk vermeld zijn zowel de koper als de verkoper van het onroerend goed advies en bemiddelingskosten aan Eifel Immo Deutschland verschuldigd ter hoogte van 3% van de definitieve koop- cq verkoopprijs, vermeerderd met de op dat moment geldende B.T.W. De minimale advies en bemiddelingskosten bedragen, zowel voor de verkoper als de koper, € 1.500,- (éénduizendvijfhonderdeuro) vermeerderd met de op dat moment geldende B.T.W. De verschuldigde advies en bemiddelinskosten zullen separaat door Eifel Immo Deutschland worden gefactureerd aan zowel koper als verkoper van het onroerend goed en is door beide partijen verschuldigd vanaf het moment van ondertekening van het koopcontract bij de notaris. Eifel Immo Deutschland heeft hiermee een zelfstandige rechtsvordering op koper en verkoper van het desbetreffende onroerend goed. Koper en verkoper verplichten zich om de gefactureerde advies en bemiddelingskosten binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te voldoen op de bankrekening van Eifel Immo Deutschland.

Disclaimer

De website van Eifel Immo Deutschland heeft als doel geïnteresseerden in immobilien (koophuizen, woningen, appartementen, bouwgrond, zakelijke objekten) in Duitsland informatie aan te bieden met betrekking tot haar aanbod aan grondstukken, woningen en bedrijfspanden welke te koop en/of te huur worden aangeboden. Deze informatie is louter informatief en niet bindend.

Eifel Immo Deutschland en haar informatiebronnen hebben uiterste zorg besteed aan de inhoud van de verspreide informatie, maar kunnen in geen geval de volledigheid, juistheid en betrouwbaarheid garanderen.

Eifel Immo Deutschland , haar informatieleveranciers, haar direktie en bedrijfsleiders, en de webmaster nemen afstand van elke aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site.

Zij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van www.eifel-immo-deutschland.com, www.eifel-immo-deutsland.nl, en www.eifel-immo-deutschland.de en verwante informatiediensten.

Eifel Immo Deutschland kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld via onrechtmatige daad, contractuele of productaansprakelijkheid, voor welke rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade ook (met inbegrip van doch niet beperkt tot verlies van winst, van besparingen of professionele opportuniteiten, verlies van gegevens, bedrijfsschade, bedrijfsstagnatie of personeelskosten), zelfs als deze voortvloeit uit zware fout of herhaaldelijke fout, die veroorzaakt wordt door

Ø de website, inclusief de onbeschikbaarheid ervan of de technische werking;

Ø informatie of inhoud van de website;

Ø virussen, hacking-attacks en andere computermisdrijven; of

Ø de inhoud en het gebruik van websites naar de welke de hyperlinks op de website verwijzen, en dat alles zelfs als Eifel Immo Deutschland of één van zijn leveranciers verwittigd werd van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Neem geen enkele belangrijke beslissing op basis van informatie die werd vernomen via deze website.

Eifel Immo Deutschland is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de bezoeker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens.

De publicatie van officiële teksten (wetteksten, reglementen…) op deze website heeft geen officieel karakter. Eifel Immo Deutschland kan niet garanderen dat deze informatie op deze website actueel, juist en volledig is.

Het is mogelijk dat www.eifel-immo-deutschland.com, www.eifel-immo-deutschland.nl en www.eifel-immo-deutschland.de als aanverwante dienst een link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker. Deze link is evenwel puur informatief en Eifel Immo Deutschland is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

Behoudens strikt persoonlijk gebruik en niet voor commerciële doeleinden mag de informatie vermeld op deze site in geen geval aangewend worden. De informatie mag bijgevolg niet geheel of gedeeltelijk worden verspreid zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Eifel Immo Deutschland en/of hun informatieverstrekkers. In het geval toestemming wordt verleend, moet steeds de bron worden vermeld.

Privacy

Eifel Immo Deutschland respecteert en beschermt nauwgezet uw privacy. Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in onze organisatie stelt en kunnen u verzekeren dat de ons toevertrouwde persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en met de grootste omzichtigheid behandeld worden. Wij respecteren de bepalingen van de Nederlandse en Duitse wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, overeenkomstig de Europese richtlijn van 12 juli 2002.

Uw persoonlijke gegevens worden opgenomen in onze databanken en worden aangewend om u de gevraagde producten, diensten of informatie te verschaffen alsmede u te informeren over onze activiteiten. Zij zullen niet aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden.

De verantwoordelijke voor de behandeling van de gegevens is Robert Pasman, Grafenstrasse 36, 54531 te Pantenburg, Duitsland.

Recht op inzage en correctie.

Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens met het oog op de verbetering ervan. Hij kan zich eveneens verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens.

Duits recht en Duitse rechtbanken

Alle betwistingen met betrekking tot het gebruik van deze website worden beheerst door het Duitse recht. Elke betwisting tussen Eifel Immo Deutschland en een bezoeker van deze website wordt onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken te Duitsland.

Het gebruik van de website is niet toegelaten in de landen waar het geheel van de onderhavige bepalingen, met inbegrip van deze paragraaf van toepassing is.

Eifel Immo Deutschland – 2018.

Reviews Eifel Immo Deutschland